PRIVAATSUSPOLIITIKA

LEI Register OÜ (edaspidi “LEIRegister“) töötleb ja kasutab kliendiandmeid käesolevas dokumendis sätestatud korras ning põhimõtetel. Lisaks kinnitab LEIRegister, et töötleb teie andmeid vaid hea usu põhimõtteid rakendades. Kliendiandmete töötlemise korraga nõustumiseks teeb klient märke LEI koodi taotluse esitamisel vastavale väljale ja annab sellega nõusoleku LEIRegistrile kliendiandmete kasutamiseks kõikide LEI koodiga seotud toimingute tegemisel.

1. Kliendiandmete kogumise ja töötlemise põhimõtted.

1.1. Kliendiandmete kogumine toimub veebileheküljel www.leiregister.ee kui klient täidab taotluse LEI koodi tellimiseks või uuendamiseks enda või enda poolt esindatavale ettevõttele. Klient kinnitab taotluse tegemisel, et ta on volitatud antud ettevõtte eest LEI-koodi tellima või uuendama. Vajadusel võib LEIRegister kliendiandmeid täpsustada ning juurde küsida e-maili või telefoni teel, samuti päringuga Riigi Infosüsteemide Keskusest või muudest avalikult kättesaadavatest allikatest.

1.2. LEIRegister küsib klientidelt ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud kliendile LEI koodi tellimiseks või muudeks LEI koodiga seotud toiminguteks.

1.3. Klientidelt kogutavad andmed on ära määratud LEI koodi tellimisvormil ning need võivad muutuda vastavalt GLEIFi poolt määratud protokollile. Kogutavad andmed leiate siit.

1.4 LEIRegister võib kliendilt vajadusel küsida lisaks volikirja, milles klient kinnitab, et ettevõte on andnud LEIRegistrile õiguse LEI koodi taotlemiseks.

2. Kliendiandmete edastamine

2.1. LEIRegister töötleb kliendiandmeid viisil, mis võimaldavad need viia GLEIF-i poolt akrediteeritud LOU-de vormidega vastavusse.

2.2 LEIRegister edastab kliendiandmeid ainult GLEIF akrediteeringuga LOU-dele, kes kasutavad kliendiandmeid LEI koodi genereerimiseks. Akrediteeringust tulenevalt on LOU-d kohustatud hoidma ja kaitsma kliendiandmeid seadusega ettenähtud tingimustel ja korras. GLEIF akrediteeringuga ettevõtetele kehtestatud nõuded ja juhendid leiate siit.

3. Kliendiandmete protsessimine

3.1. LEIRegister ei edasta kliendiandmeid mitte ühelegi osapoolele välja arvatud GLEIF akrediteeringuga LOU-d. Ülevaate GLEIF akrediteeringuga LOU-dest leiate siit.

3.2. Kliendiandmed säilitatakse LEIRegistri serveris eesmärgiga jagada klientidele õigeaegselt teavet LEI koodide aegumisest. Kui te ei soovi, et teie andmeid säilitaksime, siis palun saata sellekohane e-kiri [email protected].

4. Kliendiandmetega kaasnev vastutus

4.1. Klient on  vastutav enda esitatud andmete õigsuse eest ning on soovituslik anda esimesel võimalusel teada andmete muutumisest, mis puudutavad LEI koodi taotlemist või uuendamist.

4.2. LEIRegistril puudub vastutus ebaõigete kliendiandmete tõttu tekkinud kahju ees.