PRIVAATSUSPOLIITIKA

Andmekaitsetingimused

1. Sissejuhatus

Käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi “Andmekaitsetingimused”) annavad Teile ülevaate, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel ning kuidas LEI Register OÜ (edaspidi “LEI Register”) Teie kui LEI Registri veebilehe külastaja, olemasoleva või potentsiaalse kliendi kontaktisiku isikuandmeid töötleb. Ühtlasi sisaldavad Andmekaitsetingimused teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid LEI Register töötleb, millisel perioodil isikuandmeid säilitatakse ning millised on Teie andmekaitsealased õigused.

Teie isikuandmete tõhusaima kaitse ja töötlemise õiguspärasuse tagamiseks järgib LEI Register oma tegevuses läbivalt isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi “IKÜM”) ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.


Andmekaitsetingimustes kirjeldatud isikuandmete vastutav töötleja on
LEI Register OÜ.

Registrikood: 14412769

Aadress: Uus tn 21-2, Tallinn 10111, Eesti Vabariik

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil info@leiregister.ee.

2. Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

LEI Register töötleb isikuandmeid üksnes minimaalses mahus, milles see on vajalik käesolevas peatükis sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Igasugusel isikuandmete töötlemisel on konkreetne ja piiritletud eesmärk ning õiguslik alus, mida on täpsemalt kirjeldatud allpool. 

Olukordades, kus isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on LEI Registri õigustatud huvi, on LEI Register vastavaid töötlemistegevusi põhjalikult analüüsinud ja teinud kindlaks, et seekaudu ei riivata ebaproportsionaalselt Teie huve, põhiõigusi- ega vabadusi ning et ka sel juhul töödeldakse Teie isikuandmeid üksnes minimaalsel ja vajalikul määral.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused on täpsemalt kirjeldatud järgnevalt:

2.1. Kliendilepingute sõlmimine ja täitmine

LEI Registri peamine tegevusala on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatava tunnuse ehk LEI koodi (Legal Entity Identifier) ametliku registriagendi tegevus, mis hõlmab LEI koodi registreerimisega, uuendamisega ja ületoomisega seotud, juriidilistele isikutele suunatud teenuseid. Vastavate teenuste osutamiseks töötleb LEI Register teenuseid kasutavate ettevõtete esindajate kontaktandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress).

Käesolevas punktis kirjeldatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on LEI Registri ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmise kohustus või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmise vajadus (IKÜM artikkel 6(1)(b)).

2.2. Turunduslikud tegevused

LEI Register võib saata olemasolevatele klientidele ning juriidiliste isikute avalikest allikatest leitavaid kontaktandmeid kasutades ka potentsiaalsetele klientidele (samuti juriidilised isikud) tava- ja e-posti teel uudiskirju ja muid teavitusi (edaspidi “Uudiskirjad”). Sel viisil toimuva andmetöötluse eesmärk on tutvustada LEI Registri teenuseid potentsiaalsetele klientidele, koguda teenuste ja teeninduskogemuse kohta tagasisidet ning selle põhjal täiustada LEI Registri äriprotsesse ja teenuste portfelli.

Teil on võimalik keelata juriidilise isiku kontaktandmete kasutamine e-kirja teel Uudiskirjade edastamiseks, vajutades selleks vastava Uudiskirja juures olevat nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Ühtlasi saate nii tava- kui e-posti teel edastatavatest Uudiskirjadest loobuda, kui saadate meile vastava sooviga teavituse e-posti teel info@leiregister.ee.

Uudiskirjade saatmise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)) või elektroonilise side seaduse § 1031 lõiked 2 ja 3. 

Juhime tähelepanu, et juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, ei mõjuta selle tagasivõtmine eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

2.3. Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Teatud juhtudel peab LEI Register töötlema isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Sellisteks olukordadeks võivad olla näiteks raamatupidamisalaste kohustuste täitmine, riigiasutuste päringutele vastamine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine ning järelevalveasutuste ja isikute teavitamine toimunud rikkumistest ja vastavatest kahtlustest.

Sellistes olukordades on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmise vajadus (IKÜM artikkel 6(1)(c)).

3. Isikuandmete säilitamine

LEI Register säilitab Teie isikuandmeid üksnes aja vältel, milleks see on vajalik Andmekaitsetingimuste 2. peatükis toodud töötlemise eesmärkide täitmiseks. 

  • Kliendilepingute sõlmimise ja täitmisega seoses töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse üldjuhul kliendisuhte kestuse vältel ning pärast kliendisuhte lõppemist õigusaktidest tulenevate potentsiaalsete nõudeõiguste aegumise tähtajani. Lepingueelsete läbirääkimiste või nõustamise käigus töödeldud isikuandmeid, mis ei ole lõppenud kliendilepingu sõlmimisega, säilitatakse 5 aasta vältel alates vastavate läbirääkimiste lõppemisest.

  • Turunduslike tegevuste käigus töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise vajaduse äralangemiseni, aga mitte kauem, kui konkreetsete turundustegevuste õiguslikuks aluseks olnud nõusoleku tagasivõtmiseni.

  • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks töödeldavad andmed

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muudel erandlikel juhtudel võib isikuandmete töötlemine olla ülaltoodust pikema perioodi vältel, sealhulgas:

(a) LEI Registri juriidiliste kohustuste täitmiseks;

(b) raamatupidamislikel põhjustel;

(c) võimalike nõudeõiguste realiseerimisega seotud põhjustel.

Näiteks säilitab LEI Register isikuandmeid sisaldavaid raamatupidamise algdokumente (nt arveid) 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui asjassepuutuv raamatupidamiskanne tehti. Nõuete esitamise või LEI Registri vastu esitatud potentsiaalsetele nõuetele vastuväidete esitamise võimaldamiseks võib LEI Register säilitada isikuandmeid vastavalt nõuete aegumistähtaegadele kuni 5 aastat, tahtliku rikkumise korral kuni 10 aastat ning käimasolevate vaidluste korral kuni nende lõpliku lahendamiseni.

4. Veebiküpsised

Lisaks eeltoodule kasutab LEI Register veebilehel https://www.leiregister.ee ja selle alalehtedel (edaspidi “Veebileht”) veebiküpsiseid, mille eesmärk on pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust. Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mis säilitatakse Teie seadmes. Veebiküpsised annavad LEI Registrile teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, võimaldavad koostada statistikat Veebilehe külastatavuse kohta, kuvada Teile potentsiaalselt huvi pakkuvat turundussisu ning tagada Veebilehe funktsionaalsuste toimimine ja kasutajamugavus.

Veebilehel kasutatakse järgmiseid veebiküpsiseid:

Küpsise nimetus Funktsioon Säilitustähtaeg
_ga Kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks (statistika). 2 aastat
_ga_MLVGSBRXJW Kasutatakse seansi oleku säilitamiseks 2 aastat
_gat_gtag_UA_* Kasutatakse veebilehe külastatavuse reklaamide statistika koostamiseks (statistika). 1 minut
_gcl_au Kasutatakse reklaamide tõhususe mõõtmiseks (statistika) 3 kuud
_gid Kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks (statistika). 1 päev
_uetsid Veebilehtede külastamist puudutava teabe põhjal reklaamide personaliseerimiseks (turundus). 1 päev
_uetvid Veebilehtede külastamist puudutava teabe põhjal reklaamide personaliseerimiseks (turundus). 13 kuud

 

Veebilehel kasutatavad küpsised võivad ajas muutuda. Veebilehe funktsionaalsuste toimimiseks vajalike küpsiste kasutamiseks ei küsi Veebileht teie nõusolekut.

Veebiküpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

5. Isikuandmete päritolu ja juurdepääsuõigused

LEI Register võib Teie kohta isikuandmeid saada Teilt endalt (näiteks kui Veebilehe vahendusel LEI koodi registreerimiseks, uuendamiseks või ületoomiseks taotluse esitate).

Andmekaitsetingimustes kirjeldatud isikuandmetele on juurdepääs LEI Registri juhatuse liikmetel ja töötajatel konkreetsete töökohustuste täitmiseks. Näiteks töötlevad LEI koodide registreerimistaotlustega seotud andmeid klienditeeninduse ja operatsioonide spetsialistid.

Teatud juhtudel võib isikuandmetele juurdepääs olla ka LEI Registrile konkreetseid teenuseid (nt IT-teenus, raamatupidamisteenus, uudiskirjade edastamise teenus) osutavatele teenusepakkujatele.

LEI Register ei edasta Teie isikuandmeid Euroopa Liidu välistesse riikidesse.

6. Andmekaitsealased õigused

Seoses LEI Registri poolt Teie isikuandmete töötlemisega on Teil IKÜM-st tulenevalt järgmised andmekaitsealased õigused:

  • Õigus nõuda isikuandmetele juurdepääsu 

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid ning millisel õiguslikul alusel ja viisil LEI Register Teie kohta töötleb. Ühtlasi on Teil õigus taotleda Teie kohta töödeldavatest isikuandmetest koopia esitamist.

  • Õigus nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist

Teil on õigus nõuda, et LEI Register parandaks Teie kohta töödeldavates isikuandmetes sisalduvad vead (näiteks juhul, kui isikuandmed on muutunud). Ühtlasi on Teil teatud juhtudel õigus taotleda, et LEI Register kustutaks Teie kohta töödeldavad isikuandmed. Juhime tähelepanu, et LEI Registril võib olla õigus konkreetsete isikuandmete kustutamisest keelduda, näiteks juhul, kui töötlemise jätkamine on vajalik võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

  • Õigus isikuandmete töötlemist piirata

Teil on õigus nõuda, et LEI Register piiraks Teie isikuandmete töötlemist. Sellises olukorras jääb LEI Registrile õigus Teie isikuandmete töötlemiseks üksnes piiratud ulatuses, näiteks võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

  • Õigus esitada vastuväiteid

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on LEI Registri õigustatud huvi, on Teil õigus esitada vastavale isikuandmete töötlemisele vastuväide. Ühtlasi on Teil õigus esitada vastuväide mistahes LEI Registri poolsele automatiseeritud otsuse langetamisele ning otseturundusega seotud isikuandmete töötlemisele (nt uudiskirjade saatmine).

  • Õigus isikuandmete ülekandmisele

Teil õigus nõuda, et LEI Register esitaks Teile isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil ühtlasi õigus taotleda, et LEI Register edastaks isikuandmed Teie poolt osundatud, teisele vastutavale töötlejale.

  • Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on Teil õigus vastav nõusolek igal ajal tagasi võtta. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Ülalkirjeldatud õiguste teostamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil info@leiregister.ee. Juhime tähelepanu, et andmekaitsealased õigused ei ole absoluutsed ning LEI Register peab iga taotluse puhul hindama, kas ja millises ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid Teie taotluse rahuldamist. LEI Register vastab Teie taotlusele üldjuhul ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik taotlusele vastata, võib LEI Register pikendada vastamise tähtaega kahe kuu võrra, teavitades Teid tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. 

7. Küsimused & kaebused

Mistahes isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või kaebuste tekkimisel võtke ühendust e-posti aadressil info@leiregister.ee. LEI Register vastab Teile ühe kuu jooksul alates küsimuse või kaebuse kättesaamisest. Juhul, kui Te ei nõustu saadud vastusega, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134; e-post: info@aki.ee; telefon: +372 627 4135).

Teiste Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad siin.