Andmekaitse poliitika

Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi “Privaatsuspoliitika”) annab ülevaate, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel ning kuidas LEI Register kontserni ettevõte (edaspidi “LEI Register” või “meie”) sinu kui LEI Registri veebilehe külastaja, olemasoleva või potentsiaalse kliendi kontaktisiku isikuandmeid töötleb. Ühtlasi sisaldab Privaatsuspoliitika teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid LEI Register töötleb, millisel perioodil isikuandmeid säilitatakse ning millised on sinu andmekaitsealased õigused.
Isikuandmete tõhusaima kaitse ja töötlemise õiguspärasuse tagamiseks järgib LEI Register oma tegevuses läbivalt isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi “IKÜM”) ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.

Isikuandmete vastutav töötleja on LEI Registri kontserni üksus ehk kontserni kuuluv ettevõtja, kes töötleb sinu andmeid tulenevalt lepingulisest või lepingueelsest suhtest või muudest vastava üksuse poolt osutatavatest teenustest, mida oled kasutanud või kavatsed kasutada. Kõigi LEI Registri kontserni üksuste kontaktandmed leiad siit.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta meiliaadressil [email protected]

2. Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

LEI Register töötleb isikuandmeid üksnes minimaalses mahus, milles see on vajalik käesolevas peatükis sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Igasugusel isikuandmete töötlemisel on konkreetne ja piiritletud eesmärk ning õiguslik alus, mida on täpsemalt kirjeldatud allpool.

2.1. Kliendilepingute sõlmimine ja täitmine

LEI Registri peamine tegevusala on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatava tunnuse ehk LEI koodi (Legal Entity Identifier) ametliku registreerimisagendi tegevus, mis hõlmab LEI koodi registreerimisega, uuendamisega ja ületoomisega seotud, juriidilistele isikutele suunatud teenuseid. Vastavate teenuste osutamiseks töötleb LEI Register teenuseid kasutavate ettevõtete esindajate kontaktandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress).
Käesolevas punktis kirjeldatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on (sõltuvalt teenuse osutamise või selle ettevalmistamise etapist) LEI Registri ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmise kohustus või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmise vajadus (IKÜM artikkel 6(1)(b)).

2.2. Turundustegevused

LEI Register ja/või LEI Registri lepingulised partnerid võivad saata olemasolevatele klientidele ning juriidiliste isikute avalikest allikatest leitavaid kontaktandmeid kasutades ka potentsiaalsetele klientidele (samuti juriidilised isikud) tavaposti ja meili teel uudiskirju ja muid teavitusi (edaspidi “Uudiskirjad”). Sel viisil toimuva andmetöötluse eesmärk on tutvustada LEI Registri teenuseid potentsiaalsetele klientidele, koguda teenuste ja teeninduskogemuse kohta tagasisidet ning selle põhjal täiustada LEI Registri äriprotsesse ja teenuste portfelli.
Sul on võimalik keelata sinuga seotud juriidilise isiku kontaktandmete kasutamine meili teel Uudiskirjade edastamiseks, vajutades selleks vastava Uudiskirja juures olevat nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Ühtlasi on võimalik nii tavaposti kui meili teel edastatavatest Uudiskirjadest loobuda, kui saadad meile vastava sooviga teavituse Privaatsuspoliitika 1. peatükis esitatud kontaktandmetel.
Uudiskirjade saatmise õiguslikuks aluseks on, sõltuvalt konkreetsest olukorrast, andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)) või elektroonilise side seaduse § 1031 lõiked 2 ja 3.
Juhime tähelepanu, et juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, ei mõjuta selle tagasivõtmine eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

2.3. Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Teatud juhtudel peame töötlema isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Sellisteks olukordadeks võivad olla näiteks raamatupidamisalaste kohustuste täitmine, riigiasutuste päringutele vastamine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine ning järelevalveasutuste ja isikute teavitamine toimunud rikkumistest ja vastavatest kahtlustest.
Sellistes olukordades on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmise vajadus (IKÜM artikkel 6(1)(c)).

3. Isikuandmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid üksnes aja vältel, milleks see on vajalik Privaatsuspoliitika 2. peatükis toodud töötlemise eesmärkide täitmiseks.

 • Kliendilepingute sõlmimise ja täitmisega seoses töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse üldjuhul kliendisuhte kestuse vältel ning pärast kliendisuhte lõppemist õigusaktidest tulenevate potentsiaalsete nõudeõiguste aegumise tähtajani. Lepingueelsete läbirääkimiste või nõustamise käigus töödeldud isikuandmeid, mis ei ole lõppenud kliendilepingu sõlmimisega, säilitatakse 5 aasta vältel alates vastavate läbirääkimiste lõppemisest.

 • Turundustegevuste käigus töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise vajaduse äralangemiseni, aga mitte kauem, kui konkreetsete turundustegevuste õiguslikuks aluseks olnud nõusoleku tagasivõtmiseni (juhul, kui töötlemine toimub nõusoleku alusel).

 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks töödeldavad andmed

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muudel erandlikel juhtudel võib isikuandmete töötlemine olla ülaltoodust pikema perioodi vältel, sealhulgas:

(a) LEI Registri juriidiliste kohustuste täitmiseks;
(b) raamatupidamislikel põhjustel;
(c) võimalike nõudeõiguste realiseerimisega seotud põhjustel.

Näiteks säilitame isikuandmeid sisaldavaid raamatupidamise algdokumente (nt arveid) 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui asjassepuutuv raamatupidamiskanne tehti. Nõuete esitamise või LEI Registri vastu esitatud potentsiaalsetele nõuetele vastuväidete esitamise võimaldamiseks võime säilitada isikuandmeid vastavalt nõuete aegumistähtaegadele kuni 5 aastat, tahtliku rikkumise korral kuni 10 aastat ning käimasolevate vaidluste korral kuni nende lõpliku lahendamiseni.

4. Veebiküpsised

Lisaks eeltoodule kasutame veebilehel https://www.leiregister.ee ja selle alalehtedel (edaspidi “Veebileht”) veebiküpsiseid, mille eesmärk on pakkuda Veebilehe külastajale paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust. Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mis säilitatakse Veebilehe külastaja seadmes. Veebiküpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, võimaldavad koostada statistikat Veebilehe külastatavuse kohta, kuvada Veebilehe külastajatele potentsiaalselt huvi pakkuvat turundussisu ning tagada Veebilehe funktsionaalsuste toimimine ja kasutajamugavus.
Veebilehel kasutatakse järgmiseid veebiküpsiseid:

Vältimatult vajalikud veebiküpsised

Veebiküpsise nimetusEesmärkSäilitustähtaeg
__cfruidCloudflare loob selle küpsise turvalise veebiliikluse tuvastamiseks.Sessioon
enforce_policyPayPal loob selle küpsise tehingute turvalisuse tagamiseks.1 aasta
LANGPaypal loob selle küpsise maksevõimaluste pakkumiseks ja nende turvalisuse tagamiseks.9 tundi
tsrcePayPal loob selle küpsise, et võimaldada veebisaidil PayPali makseteenuste kasutamine.3 päeva
x-pp-sPayPal loob selle küpsise Veebilehe vahendusel maksete töötlemiseks.Sessioon
l7_azPayPal loob selle küpsise Veebilehel PayPali sisselogimisfunktsiooni toimimise tagamiseks.1 tund
tsPayPal loob selle küpsise, et võimaldada PayPali kaudu turvaliste tehingute teostamine.1 aasta, 1 kuu ja 4 päeva
ts_cPayPal loob selle küpsise turvaliste maksete teostamiseks.1 aasta, 1 kuu ja 4 päeva
leiregister_order_idTaotlusvormi ID, mis on vajalik makse ja sellele vastava taotlusvormi kokkuviimiseks. Sama küpsist kasutatakse ka tasumise järgselt õigete tellimuse andmete kuvamiseks.3 päeva
JSESSIONIDKüpsis luuakse ja paigaldatakse sessiooni loomisel, et säilitada sama sessiooni kogu Veebilehe külastuse aja vältel.Sessioon
BIGipServer*See küpsis on mõeldud Veebilehe koormuse tasakaalustamiseks ning sessioonide ja Veebilehe järjepideva toimivuse tagamiseks.Sessioon
TS01*See küpsis on mõeldud turvalisuse tagamiseks ja sessioonide haldamiseks ning aitab tagada tehingute turvalisuse ja kasutajakogemuse terviklikkuse.Sessioon
LS_CSRF_TOKENZoho loob selle küpsise turvalisuse huvides, et vältida külastaja tehtud AJAX-i päringute võltsimist (CSRF).Sessioon
PHPSESSIDPHP-rakendustele omane küpsis, mis tuvastab ja salvestab Veebilehe külastussessioonide haldamise eesmärgil iga külastaja kordumatu sessiooni ID. Tegemist on sessiooniküpsisega ja see kustutatakse, kui kõik brauseriaknad suletakse.Sessioon

Funktsionaalsed veebiküpsised

Veebiküpsise nimetusEesmärkSäilitustähtaeg
SRM_BMicrosoft Advertising loob selle küpsise külastajatele kordumatu tunnuse omistamiseks.1 aasta ja 24 päeva
leiregistero-_zldpSee küpsis tuvastab Zoho SalesIQ jaoks unikaalsed külastajad.1 aasta, 1 kuu ja 4 päeva
leiregistero-_zldtSee küpsis tuvastab Zoho SalesIQ’s külastaja unikaalsed külastused.1 päev
_uetsidMicrosoft Advertising loob selle küpsise, et tuvastada Veebilehe unikaalse külastussessiooni identifikaator.1 päev
_uetvidMicrosoft Advertising loob selle küpsise unikaalse ja anonüümse külastaja ID tuvastamiseks, mis esindab ühte unikaalset (tuvastamata) külastajat.1 aasta ja 24 päeva
_vwo_dsVWO loob selle küpsise VWO Insights teenuses järjepidevalt külastustaseme andmete esitamiseks.3 kuud
_vwo_snVWO loob selle küpsise sessioonitaseme teabe salvestamiseks.1 tund
_vis_opt_sVWO loob selle küpsise tuvastamaks külastajale loodud sessioone. See mõõdab, mitu korda veebibrauserit avatakse ja suletakse. 3 kuud ja 8 päeva
_vis_opt_test_cookieVWO loob selle küpsise, et teha kindlaks, kas küpsised on külastaja veebibrauseris lubatud või mitte.Sessioon
uesignZoho loob selle küpsise Visitor Live Chat teenuse toimimiseks.1 kuu
_zcsr_tmpZoho loob selle küpsise Veebilehe sisselogimisfunktsiooni toimimiseks.Sessioon
CF5aca6f3602033_1/2Salvestab kasutajate vormi sisestatud andmed, võimaldades neil hiljem vormi täita ilma andmete kadumiseta.1 päev

Statistikaküpsised

Veebiküpsise nimetusEesmärkSäilitustähtaeg
MRBing loob selle küpsise, et tuvastada, kas MUID-i tuleb värskendada.7 päeva
SMMicrosoft Clarity loob selle küpsise MUID-i sünkroonimiseks Microsofti domeenide vahel.Sessioon
MUIDMicrosoft Clarity loob selle küpsise unikaalsete Microsofti veebilehti külastavate veebibrauserite tuvastamiseks. Seda küpsist kasutatakse reklaamimiseks, veebilehtede analüütikaks ja muudeks toiminguteks.1 aasta ja 24 päeva
_gcl_auGoogle Tag Manager loob selle küpsise „konversioonide seostaja” funktsiooni toimimiseks – see küpsis kogub teavet reklaamiklikkide kohta ja salvestab selle esimese osapoole küpsisesse, et konversioone saaks seostada ka väljaspool maandumislehte.3 kuud
_vwo_uuid_v2VWO loob selle küpsise Veebilehe unikaalse liikluse arvutamiseks.1 aasta
_ga_*Google Analytics loob selle küpsise Veebilehe vaatamiste salvestamiseks ja loendamiseks.2 aastat
_gaGoogle Analytics loob selle küpsise külastajate, seansside ja kampaaniate andmete kalkuleerimiseks ning Veebilehe kasutuse analüüsimiseks analüüsiaruande koostamise eesmärgil. Küpsis salvestab teabe anonüümselt ja määrab unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri.2 aastat
_clckMicrosoft Clarity loob selle küpsise veebibrauseri Clarity külastaja-ID ja Veebilehe sätete säilitamiseks. See tagab, et Veebilehe järgmistel külastustel tehtud toimingud seotakse sama kasutajatunnusega.1 aasta
_clskMicrosoft Clarity loob selle küpsise külastaja Veebilehe vaatamiste salvestamiseks ja üheks sessiooniks koondamiseks.1 päev
utsdbZoho SalesIQ loob selle küpsise veebilehel külastaja käitumise kohta andmete kogumiseks.tähtajatu
siqlsdbZoho loob selle küpsise kordumatu sessiooni-ID genereerimise eesmärgil. See võimaldab Veebilehel statistilistel eesmärkidel külastajate käitumise kohta andmeid saada.tähtajatu
CLIDMicrosoft Clarity loob selle küpsise tuvastamaks, millal Clarity seda külastajat mistahes Clarity’t kasutaval veebilehel esimest korda nägi.1 aasta
user_referer_urlMäärab ära veebisaidile tuleva liikluse allika.30 päeva
utm_emailMäärab ära veebisaidile tuleva liikluse allika.5 päeva
utm_smsMäärab ära veebisaidile tuleva liikluse allika.5 päeva
paperMäärab ära veebisaidile tuleva liikluse allika.5 päeva
leivajutus_gMäärab ära veebisaidile tuleva liikluse allika.30 päeva
leivajutus_mMäärab ära veebisaidile tuleva liikluse allika.30 päeva
_uetmsclkidSee on Microsoft Click ID, mida kasutatakse konversioonide jälgimise täpsuse parandamiseks.90 päeva

Turundusküpsised

Veebiküpsise nimetusEesmärkSäilitustähtaeg
MUIDBing loob selle küpsise unikaalsete Microsofti veebilehti külastavate veebibrauserite tuvastamiseks. Seda küpsist kasutatakse reklaamimiseks, veebilehtede analüütikaks ja muudeks toiminguteks.1 aasta ja 24 päeva
ANONCHKMicrosoft Clarity loob selle küpsise saamaks infot, kas MUID edastatakse turunduse eesmärgil kasutatavasse ANID-küpsisesse. Clarity ei kasuta ANID küpsist, mistõttu on selle väärtus alati 0.10 minutit
b3e783bb62Zoho loob selle küpsise SalesIQ serverite sisemise koormuse tasakaalustamiseksSessioon
_fbpFacebook loob selle küpsise reklaamide kuvamiseks Facebooki külastades või selle toel toimivat muud digitaalset platvormi kasutades.3 kuud

Veebilehel kasutatavad küpsised võivad ajas muutuda. Veebilehe funktsionaalsuste toimimiseks nõutavate (vältimatult vajalike) küpsiste kasutamiseks ei küsi Veebileht külastaja nõusolekut.
Veebiküpsistest saab loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

5. Isikuandmete päritolu ja juurdepääsuõigused

Võime isikuandmeid saada Veebilehe külastajalt ja LEI Registri teenuste kasutajalt endalt (näiteks kui külastaja Veebilehe vahendusel LEI koodi registreerimiseks, uuendamiseks või ületoomiseks taotluse esitab). Potentsiaalsete klientide (juriidiliste isikute) kontaktisikute kohta võime isikuandmeid saada ka äriregistrist ja muudest avalikest allikatest.

Privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmetele on juurdepääs LEI Registri juhatuse liikmetel ja töötajatel konkreetsete töökohustuste täitmiseks. Näiteks töötlevad LEI koodide registreerimistaotlustega seotud andmeid klienditeeninduse ja operatsioonide spetsialistid.
Teatud juhtudel võib isikuandmetele juurdepääs olla ka meile konkreetseid teenuseid (nt IT-teenus, raamatupidamisteenus, uudiskirjade edastamise teenus) osutavatele teenusepakkujatele.

Me ei edasta üldjuhul isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna välistesse riikidesse. Kui see Privaatsuspoliitika 2. peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks siiski vältimatult vajalik on, edastame isikuandmeid ainult sellistele Euroopa Majanduspiirkonna välistele vastuvõtjatele, mille asukohariik tagab isikuandmete kaitse piisava taseme (Euroopa Komisjon on avalikustanud sellekohase kaitse piisavuse otsuse) ja/või on vastav kaitsetase võimalik saavutada asjakohaste kaitsemeetmete, nt. standardsete andmekaitseklauslite ja/või siduvate kontsernisiseste eeskirjade rakendamisega.

6. Andmete jagamine kolmandate isikutega

LEI Register kohustub kaitsma kliendi privaatsust. Selles privaatsuspoliitika jaotises kirjeldatakse tingimusi, mille alusel võidakse kliendi andmeid jagada kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes on seotud meie teenuste osutamisega.

Andmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus

Kui kliendi andmeid kogutakse, töödeldakse ja jagatakse, järgitakse rangelt isikuandmete kaitse üldmäärust (IKÜM) ning muid asjakohaseid Eesti andmekaitseseadusi. Me kogume andmeid järgmistel alustel:

 • Nõusolek: kogume ja töötleme kliendi andmeid, kui klient on andnud selleks sõnaselge nõusoleku, mis on seotud konkreetsete eesmärkidega.
 • Lepinguline vajadus: andmeid on vaja töödelda selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut või teha kliendi soovitud toiminguid enne lepingu sõlmimist.
 • Juriidiline kohustus: töötlemine on vajalik selleks, et täita meie kohta kehtivat juriidilist kohustust.
 • Õigustatud huvi: töötleme andmeid, kui see on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui kliendi huvid või põhiõigused ja -vabadused kaaluvad need huvid üles.

Andmete jagamise laad, ulatus ja eesmärk

Andmed, mida me kolmandast isikust teenusepakkujatega jagame, võivad sisaldada äriteavet, kasutus- ja kontaktandmeid ning muud infot, mida on vaja meie teenuste osutamiseks. Andmeid jagatakse üksnes ulatuses, mis on rangelt vajalik selleks, et kolmandast isikust teenusepakkujad saaksid oma ülesandeid täita.

Näiteid kolmandate isikute kaasamise kohta:

 • veebimajutusteenused, et käitada ja majutada meie veebiplatvormi;
 • küsitlus- ja tagasisidevahendid, et koguda klientidelt tagasisidet ning teha turu-uuringuid;
 • maksete töötlemise teenused, et hõlbustada turvalisi maksetehinguid;
 • sideteenused, et hallata kliendisuhtluskanaleid, nagu e-post ja sõnumite saatmine;
 • koostöö investeerimisteenuste osutajatega, et tagada kasutajate juurdepääs investeerimisteenuste platvormidele.

Kolmandast isikust teenusepakkujate kohustused

Kõik kolmandast isikust teenusepakkujad on võtnud lepingukohustuse tagada kliendi andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus. Nad peavad järgima meie andmekaitsestandardeid ja neil on keelatud kasutada andmeid ühelgi muul eesmärgil peale nimetatud teenuste osutamise.

Kliendi õigused

IKÜMi järgi on kliendil õigus:

 • tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega;
 • taotleda ebaõigete andmete parandamist;
 • teatavatel tingimustel taotleda oma andmete kustutamist;
 • esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele või oma andmete töötlemist piirata;
 • taotleda oma andmete edastamist muule üksusele.

Poliitika muutmine

Jätame endale õiguse siinset poliitikat igal ajal muuta. Muudatused avaldatakse meie veebisaidil koos uuendamise kuupäevaga.

7. Andmekaitsealased õigused

Seoses LEI Registri poolse isikuandmete töötlemisega on sinul kui andmesubjektil IKÜM-st tulenevalt järgmised andmekaitsealased õigused:
Õigus töötlemisest teadlik olla ja töödeldavate isikuandmetega tutvuda
Sul on õigus nõuda teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid, millisel õiguslikul alusel ja viisil me sinu kohta töötleme. Ühtlasi on sul õigus taotleda enda kohta töödeldavatest isikuandmetest koopia esitamist.

Õigus nõuda isikuandmete parandamist

Sul on õigus nõuda, et parandaksime sinu kohta töödeldavates isikuandmetes sisalduvad vead (näiteks juhul, kui isikuandmed on muutunud). Seda õigust saad kasutada juhul, kui meie poolt sinu kohta töödeldavad isikuandmed on puudulikud, aegunud või valed.

Õigus nõuda isikuandmete kustutamist

Isikuandmete kustutamist saad nõuda juhul, kui:

 • töödeldavaid isikuandmeid ei ole enam töötlemise eesmärkide saavutamiseks vaja;
 • võtad isikuandmete töötlemise aluseks oleva nõusoleku tagasi.

Õigus isikuandmete töötlemist piirata

Isikuandmete töötlemise piiramist saad nõuda juhul, kui:

 • vaidlustad isikuandmete õigsuse;
 • ilmneb, et isikuandmete töötlemiseks puudub õiguslik alus, kuid sa ei soovi isikuandmete kustutamist;
 • vajad isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada vastuväide mistahes meiepoolsele automatiseeritud otsuse langetamisele ning otseturundusega seotud isikuandmete töötlemisele.

Õigus isikuandmete ülekandmisele

Kui töötleme sinu isikuandmeid nõusoleku alusel või tulenevalt lepingust, on sul õigus nõuda, et esitaksime sulle vastavad isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt teostatav, on sul ühtlasi õigus taotleda, et edastaksime isikuandmed sinu poolt viidatud, teisele vastutavale töötlejale.

Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta

Kui sinu isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on sul õigus vastav nõusolek igal ajal tagasi võtta. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Ülalkirjeldatud õiguste teostamiseks palume võtta ühendust meiliaadressil [email protected]. Juhime tähelepanu, et andmekaitsealased õigused ei ole absoluutsed ning peame iga taotluse puhul hindama, kas ja millises ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid sinu taotluse rahuldamist. Vastame andmekaitsealastele taotlustele üldjuhul ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik taotlusele vastata, võime vastamise tähtaega kahe kuu võrra pikendada, teavitades taotluse edastajat tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest.

8. Küsimused & kaebused

Mistahes isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või kaebuste tekkimisel palume võtta ühendust meiliaadressil [email protected]. Vastame pöördumistele ühe kuu jooksul alates küsimuse või kaebuse kättesaamisest. Juhul, kui sa ei nõustu saadud vastusega, on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134; meil: [email protected]; telefon: +372 627 4135).
Teiste Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad siin.

9. Privaatsuspoliitika uuendamine

Pingutame pidevalt selle nimel, et nii meiepoolne andmetöötlus kui ka sellega seotud dokumentatsioon oleks lihtne, selge ja läbipaistev ning vastaks kõigile õigusaktides esitatud nõuetele ja parimatele andmekaitsepraktikatele. Sellest tulenevalt uuendame, täpsustame ja parendame Privaatsuspoliitikat regulaarselt.

Ajakohase versiooni Privaatsuspoliitikast leiad alati Veebilehelt.

Viimati uuendatud: 21.02.2024