PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete kaitse eeskiri

Käesolev LEI Register OÜ (edaspidi “LEI Register) isikuandmete kaitse eeskiri (edaspidi „isikuandmete kaitse eeskiri“) kirjeldab meie ettevõttes kehtivaid isikuandmete käitlemise tavasid, sealhulgas kogutavaid isikuandmeid ja isikuandmete töötlemise viisi. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses võidakse seda isikuandmete kaitse eeskirja muuta

1. Vastutav töötleja
LEI Register OÜ, Uus tn 21-2, Tallinn

2. Kontaktisik
info@leiregister.ee

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Isikuandmeid kasutavad LEI Register ning teadmisvajaduse põhimõttest tema lepingulised partnerid. Töödeldakse üksnes juriidiliste isikute või nende esindajate (edaspidi “ettevõte” või “isik”) isikuandmeid.
Töödeldakse järgmiste isikute isikuandmeid: 1) kes on LEI Registri olemasolev klient, 2) kes on LEI Registri kodulehe www.leiregister.ee (edaspidi “koduleht”) vahendusel esitanud päringu (potentsiaalne klient), 3) kes sirvivad LEI Registri kodulehte (potentsiaalne klient) või 4) kelle LEI koodi kontaktaadress on avalikes andmebaasidest leitav (potentsiaalne klient).

LEI Register kasutab kogutud isikuandmeid selleks, et klientide või potentsiaalsete klientidega ühendust võtta ning osutada neile soovitud teenuseid. Samuti võib LEI Register kasutada isikuandmeid oma majandustegevuse ja -analüüsi toetamiseks, ärianalüüsi jaoks, toodete ja teenuste täiustamiseks ning sisu ja reklaamide isikupärastamiseks.
Isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslikuks aluseks on LEI Registri õigustatud huvi koguda ja töödelda andmeid, et pakkuda, täiustada ja arendada oma tooteid ja teenuseid, samuti et teha sihitud reklaamide näitamise kaudu paremat reklaami.

LEI Register ei avalda isikuandmeid vastavat volitust mitteomavatele kolmandatele isikutele. Küll aga võib LEI Register edastada isikuandmeid sellistele kolmandatele isikutele, kes osutavad LEI Registrile lepingujärgset teenust. Sellised kolmandad isikud on lepingu järgi kohustatud kasutama neile avaldatud isikuandmeid ainult lepingujärgse teenuse osutamiseks. Samuti võib LEI Register avaldada isikuandmeid ametiasutustele või muudele kolmandatele isikutele, kui seda nõuavad kohaldatavad seadused.

4. Töödeldavad isikuandmed
Tavapärased andmed, näiteks:
· ettevõtte nimi;
· LEI koodi omava ettevõtte LEI koodi number;
· meiliaadress;
· asukohariik.

Teenuse või kodulehe kasutamise või muu sarnase olukorraga seoses kogutud isikuandmed, näiteks:
· teenuse või veebisaidi kasutus;
· kasutatud seadme teave;
· LEI kood;
· IP-aadress;
· browser-i teave.

5. Tavapärased teabeallikad ja küpsised
Klient edastab oma isikuandmed ise, kui ta LEI Registri teenust/toodet ostab, samuti kui kodulehte külastab ning päringu esitab. LEI Register kogub potentsiaalsete klientide kohta vajalikku informatsiooni avalikest andmebaasidest. Otseturunduse eesmärgil edastatava informatsiooni puhul on alati märgitud, et kliendi isikuandmed on saadud avalikest andmebaasidest.

LEI Register kasutab küpsiseid, et parendada kliendikogemust.
Teenuse kasutamisega annab klient küpsiste salvestamiseks oma nõusoleku. Kui klient soovib küpsiste salvestamise keelata, ei pruugi kliendil olla võimalik LEI Registri teenustele juurde pääseda ega neid kasutada.

6. Isikuandmete tavapärased vastuvõtjad ning andmete edastamine Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatesse riikidesse

LEI Register töötleb isikuandmeid Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Majanduspiirkonnas asuvate riikide jurisdiktsioonides.

7. Andmeturve
Isikuandmeid käideldakse hoolikalt ja neid hoitakse konfidentsiaalsena. Isikuandmetele pääsevad juurde ainult sellised isikud, kelle tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemine.
Kasutajad logivad end isikuandmeid sisaldavasse süsteemi (iAdmin või Google Drive) sisse oma isikliku kasutaja ID ja parooli abil.
Kõik isikuandmed on kaitstud juhusliku või ebaseadusliku juurdepääsu (Google drive) ning muutmise, hävimise või muulaadse töötlemise eest (backlog).

8. Kliendi õigused
Kliendil on järgmised õigused:
• Oma isikuandmetega tutvuda, neid uuendada, eemaldada ja parandada.
• Juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb kliendi poolt antud nõusolekul, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta.
• Kliendil on õigus nõuda LEI Registrilt isikuandmete töötlemise piiramist.
• Otseturunduse puhul nõuda andmete töötlemise lõpetamist.

Klient võib kasutada kõiki ülalnimetatud õiguseid võttes ühendust meiliaadressi kaudu või klõpsates e-kirja jalutsis olevale lingile “unsubscribe”.
LEI Register võib paluda kliendil oma soovi kirjalikult täpsustada.

Kui klient pole rahul sellega, kuidas LEI Register isikuandmeid töötleb, on kliendil õigus esitada sellekohane kaebus pädevale järelevalveasutusele, mis teostab järelevalvet andmekaitsealaste õigusaktide järgimise üle.

Kirjalikud päringutaotlused tuleb edastada järgmisel aadressil:
LEI Register OÜ
info@leiregister.ee

9. Andmesäilituspoliitika
Isikuandmeid tuleb säilitada ainult senikaua, kui see on vajalik ja õigustatud või seda nõuab kehtiv seadusandlus.
LEI Registri klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmed säilitatakse kogu kõnealuse koostöö kestuse vältel. Kui koostöö lõppeb ja isikuandmeid enam aktiivselt ei kasutata, siis muudetakse andmed passiivseks. Passiivseks muudetud isikuandmed kustutatakse vastavalt LEI Registri andmete säilitamise põhimõtetele.